NAŠE SLUŽBY Real Estate Since 1991

Kompletné realitné služby­ kúpa, predaj, prenájom, právne poradenstvo (zabezpečujeme prípravu kompletnej zmluvnej dokumentácie, sprostredkujeme úkony na katastri nehnuteľností, notárske úkony...),

- našou prioritou je zabezpečenie individuálneho prístupu a vyhľadanie konkrétnej nehnuteľnosti podľa špecifického záujmu, resp. požiadavky klienta­.Takúto službu využívajú hlavne klienti zo zahraničia, ale samozrejme ju ponúkame aj pre klientov zo Slovenska. Ďalej zabezpečujeme:

 • ohodnetenie nehnuteľností, vypracovanie znaleckého posudku,
 • finančné poradenstvo + poistenie,
 • realizáciu stavieb a ich zmien,
 • projekčnú činnosť (architekt, dizajnér),
 • zariaďovanie interiérov a projektovanie záhrad a parkov,
 • energetická certifikácia budov - vystavenie energetického certifikátu,
 • možnosť snímania objektov termokamerou / tepelné úniky / .
 • mediáciu ­ mimosúdne riešenie sporov zamerané na susedské a rodinné spory.

 

OUR SERVICES

Complete real estate services­ purchase, sale, leasing, legal advice (to ensure the preparation of complete contract documentation, to facilitate the operations at the land registry, notarial acts ...),

- our priority is to ensure individual approach and search for specific properties according to specific interests of the client ­such a service are used mainly by foreign clients, but also we offer such a service for Slovak clients. We also ensure:

 • valuation of property, an expert's report,
 • financial consulting + insurance,
 • realization of structures and its changes,
 • design activities (architect, designer),
 • furnishing and projecting of gardens and parks,
 • energetic certificate,
 • opportunity to object detection by the camera for thermal leaks,
 • solution of the disputes out of the court (mostly neighbors and family disputes).