VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY OBCHODNEJ SPOLOČNOSTI RYOR, s.r.o.

Článok I.: Vymedzenie základných pojmov

1.1. Realitná spoločnosť RYOR s.r.o., so sídlom Dolná 44, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 48 159 875, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka: 28125/S (ďalej len "Realitná kancelária") je právnickou osobou, ktorá sa v rámci svojej podnikateľskej činnosti venuje hlavne sprostredkovaniu kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností (ďalej len "Realitné služby"). Za účelom dosiahnutia ekonomického rozvoja a neustáleho zlepšovania poskytovaných služieb prijala Realitná kancelária tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len "Obchodné podmienky"), ktorými upravuje pravidlá činnosti Realitnej kancelárie pri sprostredkovaní kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností tak, aby Realitná kancelária na základe pokynov klienta s vynaložením odbornej starostlivosti vykonávala činnosť smerujúcu k dosiahnutiu maximálnej spokojnosti svojich klientov ako aj záujemcov o kúpu, predaj alebo prenájom nehnuteľností v ponuke Realitnej kancelárie.

1.2. Klientom sa rozumie akákoľvek fyzická alebo právnická osoba, ktorej Realitná kancelária RYOR s.r.o. poskytuje Realitné služby (ďalej len "Klient").

 

Článok II.: Právny vzťah medzi Realitnou kanceláriou a Klientom

2.1 Realitná kancelária vykonáva sprostredkovateľskú činnosť pre Klienta, ktorý prejaví záujem o sprostredkovanie kúpy, predaja alebo prenájmu nehnuteľností na základe sprostredkovateľskej zmluvy.

2.2 Sprostredkovateľská zmluva je uzatvorená v prípade fyzickej osoby - nepodnikateľa v súlade s ustanovením § 774 a nasl. Občianskeho zákonníka alebo v prípade fyzickej alebo právnickej osoby - podnikateľa v súlade s ustanovením § 642 a nasl. Obchodného zákonníka a upravuje vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán (ďalej len Sprostredkovateľská zmluva").

2.3 Sprostredkovateľskou zmluvou sa Realitná kancelária zaväzuje obstarať pre Klienta za odmenu príležitosť k uzavretiu kúpnej alebo nájomnej zmluvy.

2.4 Právne vzťahy medzi zmluvnými stranami výslovne neupravené sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky, najmä príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka respektíve Obchodného zákonníka v platnom znení (podľa toho, či je účastníkom zmluvy spotrebiteľ alebo podnikateľský subjekt).

2.5 Realitná kancelária vykonáva sprostredkovateľskú činnosť s odbornou starostlivosťou v súlade s ustanoveniami Sprostredkovateľskej zmluvy ako aj v súlade s príslušnými právnymi predpismi a to s cieľom dosiahnuť maximálnu spokojnosť Klienta.

2.6 Po dobu trvania zmluvného vzťahu založeného Sprostredkovateľskou zmluvou sa Klient zaväzuje, že nebude priamo alebo nepriamo kontaktovať tretie osoby za účelom rokovania o uzavretí akejkoľvek zmluvy vedúcej k prevodu vlastníckeho práva k predmetnej nehnuteľnosti v prospech ktorejkoľvek tretej osoby, resp. nájmu/podnájmu predmetnej nehnuteľnosti; neuzavrie s tretími osobami, s ktorými mu Realitná kancelária navrhovala uzavretie zmluvy, ani s akýmikoľvek inými tretími osobami zmluvu vedúcu k prevodu vlastníckeho práva k predmetnej nehnuteľnosti, resp. nájmu/podnájmu predmetnej nehnuteľnosti, bez sprostredkovateľskej činnosti Realitnej kancelárie, ani nebude vyvíjať žiadne kroky, ktoré by viedli k uzatvoreniu takejto zmluvy bez sprostredkovateľskej činnosti Realitnej kancelárie; neuzavrie sprostredkovateľskú alebo obdobnú zmluvu s inou fyzickou alebo právnickou osobou.

2.7 Klient sa zaväzuje zaplatiť Realitnej kancelárii zmluvnú pokutu vo výške 100% dojednanej odmeny, pokiaľ poruší niektorý zo svojich záväzkov uvedených v článku 2.6 týchto Obchodných podmienok, alebo pokiaľ uvedie nepravdivú informáciu.

2.8 Realitná kancelária je povinná vynaložiť primerané úsilie, ktoré je spravodlivé od nej požadovať, aby overila správnosť a úplnosť informácií, ktoré jej poskytli Klienti alebo tretie osoby (záujemcovia), a ktoré poskytuje tretím osobám (záujemcom). V prípade dodržania tejto povinnosti nezodpovedá za škodu, ktorá bola nesprávnosťou alebo neúplnosťou informácií získaných od Klientov, resp. od tretích osôb (záujemcov) spôsobená.

2.9 Realitná kancelária nezodpovedá za škodu, ktorá vznikne v prípade, že Klient zamlčal či uviedol nepravdivé údaje ohľadom stavu nehnuteľnosti.

2.10 Prevádzkovateľom informačného systému Realtip je Ryor s.r.o. a účelom spracúvania osobných údajov je plnenie zmlúv súvisiacich s realitnou činnosťou. Osobné údaje dotknutých osôb nie sú sprístupňované tretím osobám, okrem prípadov plnenia si zákonných a zmluvných povinností Realitnej kancelárie. Klient berie na vedomie, že jeho osobné údaje uvedené v Sprostredkovateľskej zmluve sú spracované v súlade so zák.č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

Článok III.: Minimálny rozsah Realitných služieb (pri Sprostredkovateľskej zmluve)

3.1 prehliadka nehnuteľnosti a odporučenie kúpnej ceny/výšky nájomneho,

3.2 inzercia na webovej stránke www.realtip.eu,

3.3 zaistenie prehliadok nehnuteľnosti so záujemcami,

3.4 zorganizovanie potrebných rokovaní zmluvných strán, prípadne zmluvy o zmluve budúcej kúpnej/nájomnej a zmluvy kúpnej/nájomnej,

3.5 príprava štandardnej zmluvnej dokumentácie (zmluva o budúcej kúpnej/nájomnej zmluve, kúpna/nájomná zmluva, návrh na vklad do katastra nehnuteľností),

3.6 odovzdanie nehnuteľnosti vrátane odpočtu meradiel a vypracovanie odovzdávacieho protokolu.

 

Článok IV.: Obhliadka

4.1 Ak Klient prejaví záujem o sprostredkovanie predaja alebo prenájmu nehnuteľnosti, ktorá je jeho vlastníctvom, Realitná kancelária spravidla pri podpise Sprostredkovateľskej zmluvy vykoná obhliadku nehnuteľnosti.

4.2 Realitná kancelária pri obhliadke nehnuteľnosti spravidla vykoná záznam z obhliadky, ktorý obsahuje najmä špecifikáciu nehnuteľnosti, polohu a rozlohu nehnuteľnosti, popis jednotlivých častí nehnuteľnosti, popis príslušenstva nehnuteľnosti, popis zistených nedostatkov resp. vád zistených pri obhliadke.

4.3 Realitná kancelária pri vykonaní obhliadky vykoná fotografickú, prípdne video dokumentáciu predmetnej nehnuteľnosti.

4.4 Realitná kancelária vykonáva obhliadku vždy v súčinnosti s Klientom a za jeho prítomnosti, pokiaľ nie je dohodnuté inak.

4.5 Ak Klient prejaví záujem o sprostredkovanie kúpy nehnuteľnosti, Realitná kancelária zabezpečí pre Klienta sprístupnenie nehnuteľnosti a vykonanie obhliadky, pričom oboznámi Klienta s podstatnými charakteristikami nehnuteľnosti, ako sú poloha, rozloha, popis jednotlivých častí nehnuteľnosti a vady, pokiaľ sú Realitnej kancelárii známe. Taktiež oboznámi Klienta s cenou a províznymi nárokmi.

 

Článok V.: Odborná starostlivosť

5.1 Realitná kancelária vykonáva pre Klienta sprostredkovateľskú činnosť smerujúcu k uzatvoreniu kúpnej zmluvy alebo nájomnej zmluvy s odbornou starostlivosťou.

5.2 Realitná kancelária v rámci odbornej starostlivosti preverí existenciu vlastníckeho práva osoby, ktorá je predávajúcim nehnuteľnosti alebo prenajímateľom nehnuteľnosti a to najmä z príslušného listu vlastníctva.

5.3 Realitná kancelária preverí existenciu tiarch ako sú záložné práva alebo vecné bremená viaznucich na nehnuteľnosti, ktorá je predmetom sprostredkovania.

5.4 V prípade, ak je Klientom Realitnej kancelárie záujemca o kúpu nehnuteľnosti, Realitná kancelária oboznámi tohto Klienta s existenciou tiarch viaznucich na predmete nehnuteľnosti a to ihneď, ako sa o tejto skutočnosti dozvie; v prípade, že je Realitnej kancelárii táto skutočnosť známa už pri uzatváraní Sprostredkovateľskej zmluvy s Klientom, oboznámi Realitná kancelária Klienta s existenciou tiarch už pri podpise tejto Sprostredkovateľskej zmluvy.

5.5 Realitná kancelária preverí technický stav nehnuteľnosti, ktorá je predmetom sprostredkovania a to najmä, či nehnuteľnosť nemá žiadne právne ani faktické vady.

5.6 V prípade, ak je Klientom Realitnej kancelárie záujemca o kúpu nehnuteľnosti a ak Realitná kancelária zistí existenciu právnych alebo faktických vád na nehnuteľnosti, oboznámi s touto skutočnosťou, a to ihneď, ako sa o tejto skutočnosti dozvie; v prípade, že je Realitnej kancelárii táto skutočnosť známa už pri uzatváraní Sprostredkovateľskej zmluvy s Klientom, oboznámi Realitná kancelária Klienta s existenciou vád už pri podpise tejto Sprostredkovateľskej zmluvy.

5.7 Realtiná kancelária v primeraných intervaloch vyhodnotí záujem o nehnuteľnosť na základe svojich štatistík, prieskumov trhu a za použitia iných interných nástrojov. O výsledku bude informovať Klienta, ktorému navrhne možné strategické, cenové alebo iné riešenia vedúce k úspešnej realizácii predaja alebo prenájmu, pričom na jeho dosiahnutie použije všetky svoje odborné a profesionálne skúsenosti ako i dostupné nástroje a know-how.

 

Článok VI.: Uverejňovanie ponuky

6.1 Realitná kancelária v rámci sprostredkovateľskej činnosti uverejňuje odborne spracované ponuky na predaj, kúpu alebo nájom nehnuteľností v elektronických a prípadne tlačených médiách podľa vlastného výberu na základe svojho know-how a svojich marketingových skúseností a stratégií.

6.2 Realitná kancelária v rámci uverejnenia ponuky na predaj, kúpu alebo nájom nehnuteľností uverejní v elektronických alebo tlačených médiách špecifikáciu nehnuteľností a to najmä polohu, rozlohu nehnuteľnosti, jej členenie a opis jednotlivých častí nehnuteľnosti. Realitná kancelária podľa vlastného uváženia uverejní v rámci ponuky na predaj, kúpu alebo nájom nehnuteľností aj obrazovú dokumentáciu nehnuteľnosti.

6.3 Realitná kancelária zabezpečí opakované uverejnenie ponuky na predaj, kúpu alebo nájom nehnuteľnosti tak, aby ponuka Realitnej kancelárie bola medzi ponukami konkurenčných realitných kancelárií čo najviac sprístupnená potencionálnemu záujemcovi o uzavretie kúpnej alebo nájomnej zmluvy, ktorej predmetom je nehnuteľnosť inzerovaná v rámci ponuky na predaj, kúpu alebo nájom nehnuteľností.

6.4 Ak nastane zmena údajov obsiahnutých v ponuke na predaj, kúpu alebo nájom nehnuteľností, zabezpečí Realitná kancelária aktualizáciu týchto údajov obsiahnutých v ponuke na predaj, kúpu alebo nájom nehnuteľností, a to bez zbytočného odkladu po tom, ako sa o zmene údajov dozvie.

6.5 Realitná kancelária pri uverejňovaní údajov uverejnených v rámci ponuky na predaj, kúpu alebo nájom nehnuteľností a to najmä pri uverejňovaní obrazovej dokumentácie nehnuteľnosti dbá na to, aby uverejnením týchto údajov nebolo narušené súkromie vlastníka nehnuteľnosti.

6.6 Realitná kancelária pred zverejnením zákazky prejedná s vlastníkom nehnuteľnosti rozsah a formou zverejnenia údajov, fotografií a podobne a to tak, aby bolo zachovaná vlastníkom požadovaná miera diskrétnosti a anonymity.

6.7 Náklady spojené s inzerciou ponuky na predaj, kúpu alebo prenájom nehnuteľností znáša Realitná kancelária, pokiaľ nie je dohodnuté inak.

 

Článok VII.: Prístup k nehnuteľnosti

7.1 Realitná kancelária zabezpečí pre záujemcu, ktorý prejaví záujem o uzatvorenie kúpnej alebo nájomnej zmluvy na nehnuteľnosť ponúkanú Realitnou kanceláriou, vstup na nehnuteľnosť za účelom obhliadky.

7.2 Prístup na nehnuteľnosť zabezpečí Realitná kancelária po dohode s Klientom ako aj so záujemcom o predaj alebo nájom nehnuteľnosti.

7.3 Realitná kancelária voči svojim Klientom, ktorí sú vlastníkmi nehnuteľností, ktorých predaj alebo nájom Realitná kancelária sprostredkováva, zabezpečí, aby počas obhliadky nevznikla na nehnuteľnosti škoda.

7.4 Realitná kancelária môže po dohode s Klientom - vlastníkom nehnuteľnosti realizovať obhliadky aj sama bez prítomnosti vlastníka. Za týmto účelom jej vlastník nehnuteľnosti protokolárne zapožičia kľúč od predmetnej nehnutelnosti. Realitná kacelária sa zaväzuje používať zapožičané kľúče od nehnutelnosti len spôsobom a v rozsahu v akom jej boli tieto poskytnuté, spravidla len pre účely návštevy nehnuteľnosti s jednotlivými záujemcami. Realtiná kancelária sa zaväzuje dbať na maximálnu mieru ochrany majetku Klienta, hlavne nehnuteľnosť po odchode riadnym spôsobom uzamknúť a zabezpečiť proti neoprávnenému vstupu.

 

Článok VIII.: Odmena

8.1 Nárok na odmenu vzniká Realitnej kancelárii spravidla dňom podpisu kúpnej zmluvy alebo nájomnej zmluvy (ak nie je dohodnuté inak), ktorej uzavretie je predmetom Sprostredkovateľskej zmluvy, ústnej alebo písomnej dohody alebo objednávky uzatvorenej medzi Realitnou kanceláriou a Klientom.

8.2 Výška odmeny Realitnej kancelárie pri predaji alebo kúpe nehnuteľnosti je spravidla 3-6 % z kúpnej ceny nehnuteľnostipodla podla vykonaných úkonov a rozsahu prác a náročnosti a danej krajiny / miestne pomery / avšak konkrétna výška odmeny Realitnej kancelárie môže byť individuálne dohodnutá v rámci Sprostredkovateľskej zmluvy, Zápise o vykonaní obhliadky, objednávky uzatvorenej medzi Realitnou kanceláriou a Klientom a to v závislosti od osobitostí jednotlivého prípadu, minimálne však 2.000 € (slovom: dvetisíc eur).Ak je predmetom predaj,kúpa napríklad garáž a pod. výška odmeny sa stanovuje individuálne.

8.3 Výška odmeny Realitnej kancelárie pri prenájme rezidenčných nehnuteľností (byty, rodinné domy), ktorých vlastníkmi sú fyzické osoby - nepodnikatelia je spravidla vo výške jedného mesačného nájmu, ak nie je dohodnute inak.

8.4 Výška odmeny pri prenájme komerčných nehnuteľností (nebytové priestory, administratívne a obchodné priestory, sklady, haly a iné, komerčne využiteľné objekty ) ako aj nehnuteľností, ktorej vlastníkmi sú fyzické alebo právnické osoby - podnikateľské subjekty, je spravidla vo výške jednonásobku mesačného nájmu za každý 1 kalendárny rok sprostredkovaného nájomného pomeru, najviac však do výšky trojnásobku mesačného nájmu pri nájomnom pomere presahujúcom 3 kalendárne roky a viac. Konkrétna výška odmeny Realitnej kancelárie môže byť však individuálne dohodnutá v rámci Sprostredkovateľskej zmluvy alebo objednávky uzatvorenej medzi Realitnou kanceláriou a Klientom a to v závislosti od osobitostí jednotlivého prípadu.

8.5 Realitná kancelária bez zbytočného odkladu po tom, ako jej vznikne nárok na odmenu, vystaví Klientovi faktúru na sumu vo výške odmeny dohodnutej v Sprostredkovateľskej zmluve.

8.6 Klient môže uhradiť odmenu bezhotovostným platobným stykom alebo v hotovosti, pričom je oprávnený vyplatiť odmenu v hotovosti len k rukám oprávnenej osoby našej Realitnej spoločnosti .

8.7 Realitná kancelária má nárok na odmenu aj za predpokladu, že k uzatvoreniu kúpnej zmluvy alebo nájomnej zmluvy, ktorej uzatvorenie bolo predmetom Sprostredkovateľskej zmluvy alebo objednávky, došlo po skončení platnosti tejto Sprostredkovateľskej zmluvy, ak k uzavretiu kúpnej zmluvy alebo nájomnej zmluvy došlo v priamej súvislosti s činnosťou Realitnej kancelárie.

8.8 Realitná kancelária má nárok na odmenu aj v prípade, ak Klient uzavrie bez ďalšej súčinnosti Realitnej kancelárie alebo bez jej vedomia kúpnu zmluvu (alebo inú scudzovaciu zmluvu), nájomnú zmluvu s treťou osobou, ktorú mu označila Realitná kancelária ako osobu vhodnú na uzavretie kúpnej zmluvy alebo nájomnej zmluvy (napr. tak, že s Klientom vykonal ohliadku nehnuteľnosti, Klientovi nehnuteľnosť predstavil resp. určenú osobu - vlastníka nehnuteľnosti predstavil Klientovi a i.).

8.9 Realitná kancelária je v osobitných prípadoch oprávnená vykonávať činnosť sprostredkovateľa aj pre tretiu osobu, s ktorou má byť uzavretá obstarávaná zmluva. Nárok na dohodnutú províziu a iné nároky tým nie sú dotknuté.

8.10 Realitná kancelária má právo prevzatia finančnej zálohy od tretej osoby za rezerváciu predmetnej nehnuteľnosti a to až do výšky zmluvne dohodnutej provízie, ktorá sa v prípade úspešnej realizácie predaja alebo prenájmu použije k úhrade odmeny pre Realitnú kanceláriu. Realitná kancelária je povinná o takto zloženej zálohe bezodkladne informovať Klienta, ktorý je povinný predmetnú nehnutelnosť rezervovať v prospech tretej osoby - zložiteľa a to na primeranú dobu, spravidla nepresahujúcu 14 dní. V prípade, že táto rezervačná doba bude dlhšia ako 14 dní je potrebný písomný súhlas Klienta - vlastníka nehnutelnosti, spravidla zmluvnou, prípadne inou formou. V prípade výhradnej zmluvy je rezervácia predmetnej nehnuteľnosti ako aj doba rezervácie výlučne v kompetencii Realitnej kancelárie.

8.11 Ku všetkým províziám a odmenám je pripočítaná DPH a to v zákonom stanovenej výške./ v prípade plátcu dane  DPH /


8.12 V prípade oneskorenej úhrady má Realitná kancelária právo účtovať penále z omeškania vo výške 0,5 % fakturovanej čiastky, denne. Po 30 dňoch omeškania sú tieto penále 1 % denne od doby, kedy vzniklo právo účtovať penále a to až do úplneho zaplatenia.

8.13 V prípade, ak Klient neuhradí dlžnú čiastku ani po náhradnom termíne splatnosti oznámeného mu v I. upomienke, má Realitná kancelária právo uplatňovať si od Klienta aj náklady interného a externého vymáhania pohľadávok . Realitná kancelária je oprávnená postúpiť vymáhanie pohľadávky tretej osobe - svojmu zmluvnému partnerovi na vymáhanie alebo odkúpenie pohľadávok.

 

Článok XV.: Právny servis

9.1 Realitná kancelária zabezpečuje pre svojich zmluvných Klientov odborné a kvalifikované vypracovanie právnych podkladov potrebných k prevodu vlastníckeho práva k nehnuteľnosti alebo k uzatvoreniu nájomnej zmluvy u svojho interného právnika JUDr. Kariny Roletzkej. Túto službu zabezpečuje Realitná kancelária pre svojich zmluvných Klientov v rámci sprostredkovania ako bezplatnú doplnkovú službu - bonus. Klient má však právo zvoliť si dobrovoľne a na svoje výlučné náklady zabezpečenie právnych služieb spojených s prevodom nehnutelnosti aj u inej advokátskej alebo právnej kancelárie. O takomto rozhodnutí je Klient povinný učiniť písomné prehlásenie, v ktorom sa výslovne zriekne nároku na poskytnutie a zabezpečenie tejto služby Realitnou kanceláriou. Táto skutočnosť však nemá vplyv na výšku pôvodne dohodnutej provízie prináležiacej Realitnej kancelárii. Za zmluvné dokumenty ako aj prevod nehnutelnosti realizovaný individuálne Klientom, resp. jeho zvoleným právnym zástupcom, nenesie Realitná kancelária žiadnu zodpovednosť.

9.2 Náklady spojené s vypracovaním podkladov potrebných k prevodu vlastníckeho práva k nehnuteľnosti alebo k uzatvoreniu nájomnej zmluvy, ktorých vyhotovenie zabezpečuje Realitná kancelária, znáša v rozsahu Sprostredkovateľskej zmluvy uzavretej medzi Realitnou kanceláriou a Klientom, Realitná kancelária. Náklady spojené s vypracovaním podkladov potrebných k prevodu vlastníckeho práva k nehnuteľnosti alebo k uzatvoreniu nájomnej zmluvy, ktorých vyhotovenie si zabezpečuje individuálne Klient, znáša výlučne Klient.

 

Článok X.: Nedorozumenia, oprávnený súd a uplatňovanie práva

10.1 Všetky vzájomné spory medzi RYOR, s.r.o. a jej Klientami sa budú prejednávať pred Arbitrážnym súdom, so sídlom Na Troskách 22, 974 01 Banská Bystrica.

10.2 V prípade, že sa akékoľvek ustanovenie týchto Obchodných podmienok stane neplatným, neúčinným alebo nevymáhateľným, takéto neplatné, neúčinné alebo nevymáhateľné ustanovenie nebude mať vplyv na ostatné ustanovenia týchto Obchodných podmienok. Realitná kancelária v tomto prípade nahradí napadnuté ustanovenie takým platným, účinným a vymáhateľným ustanovením, za podmienky zachovania hospodárskeho a právneho účelu a zmyslu napadnutého ustanovenia.

10.3 Tieto Obchodné podmienky boli zostavené v Banskej Bystrici, dňa 6.6.2016 a sú platné a účinné pre všetky transakcie medzi RYOR, s.r.o.. a jeho Klientmi, ktoré sa uskutočnia odo dňa 6.6.2016 alebo neskôr.